اهداف سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷

 
 ایجاد زمینه مشارکت فعال و موثر شهروندان درحل معضلات شهری - تسهیل ارتباط شهروندان با شهرداری از طریق خدمات الکترونیکی - افزایش حیطه نظارت و کنترل مدیران شهری - دریافت نظرات و پیشنهادات شهروندان - ایجاد بانک اطلاعاتی از مشکلات شهری با هدف طبقه بندی و بررسی آمار مشکلات منطقه ای - افزایش احساس تعلق و مسئولیت شهروندان و بهبود رضایتمندی آنها - افزایش مشارکت و نظارت شهروندان بر امور شهری - مشارکت در تصمیم گیری های شهری - کاهش مراجعات حضوری شهروندان - افزایش اثربخشی خدمات ارائه شده - تشخیص اولویتهای شهری از نگاه شهروندان و برنامه ریزی بر مبنای آنها - ایجاد پل ارتباطی الکترونیک و هوشمند میان شهروندان با مجموعه ی شهرداری
  
منبع : 137
۴۵۹
مطالب مرتبط با این موضوع :

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز